Språkintroduktion

Som elev på språkintroduktionsprogrammet på Tullinge gymnasium ingår du i samma gemenskap som övriga elever på skolan. Du deltar till exempel i schemabrytande aktiviteter och får vara med och påverka skola via elevkåren.

Praktisk språkinlärning
Undervisningen i det svenska språket är varierad och innehåller många praktiska moment som ska stärka språkinlärningen. Vi besöker museum, går på teater och utövar fysisk aktivitet. Traditionell klassrumsundervisning med skriv-, läs- och hörövningar utgör basen, men varje vecka innehåller inslag av praktiska språkövningar.

Individuell planering
Vid Tullinge gymnasium lär vi dig grunderna i det svenska språket för att du sedan ska kunna studera vidare i andra ämnen.

Vi utgår från och bygger vidare på den kartläggning som finns av dina kunskaper och tillsammans med dig planerar vi din fortsatta utbildning. Månadsvis görs språkliga tester för att vi ska få en bild av hur kunskaperna i svenska språket utvecklas.

S:t Botvids gymnasium

När du har uppnått språknivå A2 (enligt gemensam europeisk referensram för språk) övergår du vid nästa terminsstart till S:t Botvids gymnasium för vidare studier.

Värdklasser
Du får även möjlighet att delta i annan undervisning och ingå i andra klasser på skolan. Syftet med det är att du ska få lära känna fler elever på skolan, att utmana dig språkligt och att steget in i ordinarie undervisning så småningom ska bli enklare för dig.